پرسش : توالت فرنگی تا چه وزنی را تحمل می کند؟

پاسخ :

توالت فرنگی پلاستیکی تا وزن 250 کیلوگرم را تحمل می کند


یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱